Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

24 października 2016

5 medali zdobyli polscy kolarze torowi na Mistrzostwach Europy

W dniach od 19 do 23 pa­ździer­nika w Par­yżu od­były się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w ko­lar­stwie to­ro­wym. O me­dale wal­czyło 16 re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, w tym 4 ko­larzy i 3 ko­larki z klu­bów zrze­szo­nych w LZS. Po­lacy zdo­byli 5 me­dali — 1 zło­ty, 3 sre­brne i 1 brą­zowy. Przy­pom­nij­my, że z ze­szło­ro­cznych mi­strzostw Eu­ropy w szwaj­car­skim Grenchen nasi re­pre­zen­tanci rów­nież przy­wie­źli 5 me­dali. Zło­ty me­dal w sprin­cie dru­ży­no­wym wy­wal­czył zes­pół, w skła­dzie któ­rego było 2 za­wo­dni­ków z na­szego klubu ALKS Stal Gru­dziądz — Ma­te­usz Ru­dykMa­teusz Lipa, po­zo­stali to Ka­mil Ku­czyń­ski (nie­gdyś za­wo­dnik Gryfu Szcze­cin) i Ma­ciej Bie­le­cki obaj z Pia­sta Szcze­cin. Sre­bro zdo­była Ju­sty­na Kacz­kow­ska UKKS Imie­lin Team w wy­ścigu in­dy­wi­du­al­nym na do­cho­dze­nie, sre­bro zdo­były też w wyś­cigu dru­ży­no­wym — Da­ria Pi­ku­lik BCM Nova­tex Zie­mia Dar­łow­ska, Nikol Płosaj UKS Mróz Col­nago Je­dynka Kórnik, Łucja Pie­trzak MAT Atom So­bótka, wycho­wanka UKZ Koź­mi­nianka Koź­minek, Justyna Kaczkowska i Katarzyna Pawłowska, wychowanka UKS Jedynka Limaro Kórnik, obecnie Boels Dolmans. Ta ostatnia wywalczyła też brąz w wyścigu punktowym. Srebrny medal zdobył w scratchu Adrian Tekliński — obecnie SKC Prostejov, wychowanek LMGKK Ziemia Brzeska i zawodnik ALKS Stal Grudziądz (w ubiegłym roku wywalczył brąz).

24 października 2016

Mistrzostwa Polski młodziczek i młodzików do lat 15 — 31 medali naszych zawodników

W dniach 21-23 pa­ździer­nika w Bił­go­raju od­były się 4. Mi­strzo­stwa Pol­ski mło­dzi­czek i mło­dzi­ków do lat 15. Na po­mo­ście wal­czyło 252 za­wo­dni­ków — 85 dzie­wcząt i 167 chłop­ców z ponad 60 klu­bów z 16 woje­wództw. Za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów zdo­były pra­wie kom­plet me­dali — 6 zło­tych, 7 sre­brnych i 7 brą­zo­wych — łą­cznie 20 na 21 możliwych. Chło­pcy do­rzu­cili 11 me­dali — 5 zło­tych, 3 sre­brne i 3 brą­zowe. Kla­sy­fi­kację sin­clair’a wy­grali: Wi­ktoria Wołk MGLKS Tar­pan Mro­cza zło­ta me­da­lis­tka w wa­dze 58 kg i Mar­tin Sta­sik LKS bu­do­wlani Całus No­wy To­myśl zwy­cię­zca w kat. 56 kg.

24 października 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn

W dniach 14-16 pa­ździer­nika w Pru­szko­wie od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie torowym kobiet i mę­żczyzn w ka­te­go­rii ju­nior mło­dszy, ju­nior i U-23. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Ma­zo­wie­ckie Zrze­sze­nie LZS. In­sty­tu­cje i or­ga­ni­zacje wspie­ra­jące: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wie­ckiego i ULKS Trójka Pia­se­czno. Mi­strzo­stwa zo­stały do­fi­nan­so­wane przez Mini­ster­stwo Sportu i Tu­ry­styki. W tym samym cza­sie na to­rze od­by­wały się też Mi­strzostw Pol­ski w kon­ku­ren­cjach nie­o­lim­pij­skich w ka­te­gorii ju­nior i U-23, któ­rego or­ga­ni­za­to­rem był Pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski. W za­wo­dach star­to­wało 130 ko­larzy i ko­larek z 23 klu­bów, w tym 20 to człon­ko­wie na­szego Zrze­sze­nia. Pra­wie wszy­stkie me­dale w Mi­strzo­stwach Pol­ski zdo­byli przed­sta­wi­ciele na­szych klu­bów.

24 października 2016

Akcja charytatywna „Dla Agnieszki”

To był ostatni ślizg tre­ni­ngowy tego dnia. Pol­ska ko­bieca dwójka bob­sle­jowa wje­chała wła­śnie w osta­tni za­kręt na torze w łotew­skiej Sigul­dzie. Na­gle bob runął ze szczytu wi­rażu na sam dół przy pręd­kości prze­kra­cza­ją­cej 90 km/h. Jedna z zawo­dni­czek — Agnie­szka Boro­wska — po­waż­nie usz­ko­dziła krę­go­słup. To był 24 paź­dzier­nika 2015 roku. 25-­letnia lek­ko­at­le­tka LKS Zan­tyr Sztum to mul­ti­me­da­lis­tka mi­strzostw Pol­ski w wie­lo­boju. Dwa razy — w la­tach 2013 i 2014 — była naj­lep­sza w kraju w sied­mio­boju. Re­pre­zen­to­wała Polskę na mi­strzo­stwach świata junio­rów i na mło­dzie­żo­wych mi­strzo­stwach Eu­ropy. Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS włą­czyło się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Agnie­szki, którą or­ga­ni­zuje jej klub — po­trze­bne są pie­nią­dze na reha­bi­li­ta­cję i sprzęt. 19 lis­topad odbę­dzie się wokół J. Zaje­zier­skiego bieg, marsz nordic walking oraz XVIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych na dystansie 9 km podczas, którego odbędzie się zbiórka pieniężna. Ale ty też możesz pomóc Agnieszce wpłacając datek na numer konta: 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010   z dopiskiem „DLA AGNIESZKI”.

13 października 2016

17 medali naszych atletów na MMP w podnoszeniu ciężarów do lat 23

W kompleksie wy­sta­wo­wym EXPO XXI w War­sza­wie od­były się w dniach 8-9 pa­ździer­nika 13. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet i 49. Mę­żczyzn do lat 23. Po raz pier­wszy w hi­sto­rii mi­strzo­stwa od­były się pod­czas trwa­nia naj­wię­kszych w Eu­ro­pie Środ­ko­wo­-Cen­tral­nej tar­gów fit­ness i wellness FIWE. Star­to­wało 21 ko­biet i 57 mę­żczyzn z 39 klu­bów (w tym 20 klu­bów z Zrze­sze­nia LZS). Za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdo­byli łą­cznie 17 me­dali — 7 ko­biety (2 złote, 4 sre­brne i 1 brą­zowy), 10 mę­żczyźni (6 zło­tych, 1 sre­brny i 3 brą­zowe). W kla­sy­fi­ka­cji sinclair’a dru­gie miejsce wśród ko­biet za­jęła Monika Dzienis z UKS Ta­lent Wro­cław, a wśród mę­żczyzn naj­lep­szy był Da­niel Ba­jer MGLKS Tar­pan Mro­cza. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał UKS Ta­lent Wro­cław — gra­tu­la­cje dla tre­nera Le­szka Ra­bór­skiego.

13 października 2016

Letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

W dniach od 7 do 9 pa­ździer­nika od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich na igie­li­cie. Jako pier­wsze wy­star­to­wały ko­biety. Za­wody od­były się Szczyrku na sko­czni HS-77. Trze­cie z ko­lei mi­strzo­stwa nie­o­cze­ki­wa­nie wy­grała za­wo­dni­czka na­szego klubu PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wice/SMS Szczyrk Anna Twar­dosz. Sre­brny medal wy­wal­czyła Kinga Raj­da z SSR LZS So­kół Szczyrk/SMS Szczyrk, ubieg­ło­ro­czna mi­strzyni. 8 pa­ździer­nika o me­dale na sko­czni HS-134 w Wiśle wal­czyli mę­żczy­źni — mi­strzem zo­stał Maciej Kot (AZS Za­ko­pane), a naj­lep­szym za­wod­ni­kiem z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia oka­zał się Alek­san­der Zni­szczoł z WSS Wi­sła. Ostat­nie­go dnia mi­strzostw ro­zda­no me­da­le dru­ży­nom — wi­ce­mis­trzem Polski został pierwszy zespół WSS Wisła, a brą­zowy medal wy­wal­czył LKS Klim­czok By­stra.

Copyright 2013 LZS