Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

26 lipca 2016

Oskar Stachnik wicemistrzem świata w rzucie dyskiem młodzieżowców

Oskar Stachnik ULKS Ucz­niak Szpro­tawa, pod­opie­czny tre­nera Zy­gmun­ta Szwa­rca, po­pra­wia­jąc re­kord ży­cio­wy, zo­stał w By­dgo­szczy wi­ce­mis­trzem świa­ta U20 w rzucie dy­skiem i na za­koń­cze­nie czem­pio­natu zdo­był czwar­ty me­dal dla Pol­ski. Mi­strzo­stwa od­by­wały się w Byd­gosz­czy od 19 do 24 lipca. Po­prze­dnio me­dale zdo­by­wali zło­te: Kon­rad Bu­ko­wie­cki (Gwar­dia Szczy­tno) w pchnię­ciu kulą z im­po­nu­ją­cym re­kor­dem świa­ta w tej ka­te­gorii wie­kowej, Klau­dia Ma­ru­szew­ska LKS Jan­tar Ustka w rzu­cie oszcze­pem i sre­bro w biegu na 100 m Ewa Swo­boda (Czwórka Żory). W kla­sy­fi­ka­cji me­da­lo­wej za­ję­liśmy 6. miej­sce (na po­dium sta­wali przed­sta­wi­ciele 47 kra­jów) — na ta­kiej samej po­zycji zna­le­źli­śmy się w kla­sy­fi­kacji pun­kto­wej z do­rob­kiem 58 oczek. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja liczyła 51 osób, w tym 20 (8 ko­biet i 12 mę­żczyzn) za­wo­dni­ków to człon­ko­wie klu­bów na­szego Zrze­sze­nia.

26 lipca 2016

Brązowy medal Pauliny Martyki i srebrne Eweliny Ciunek i Gerarda Kurniczka na ME kadetów w zapasach

W dniach od 19 do 24 lipca w stolicy Szwe­cji Sztok­hol­mie od­by­wały się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Za­pa­sach ka­de­tów — ko­biet i mę­żczyzn. Mę­żczy­źni wal­czyli w stylu wo­lnym i kla­sycz­nym. Na­sza re­pre­zen­ta­cja wró­ciła z trzema me­da­lami — wszy­stkie zdo­byli za­wo­dnicy z naszych klu­bów. Ka­ro­lina Mar­tyka MULKS Ju­nior Dzier­żo­niów w kat. 60 kg wywalczyła brąz a Ewe­lina Ciu­nek LKS Orzeł Na­myvsłów zdo­była sre­bro w kat. 70 kg. Ge­rard Kur­ni­czak z KS So­bie­ski Po­znań bro­nił ty­tułu mi­strza Eu­ropy w kat. 100 kg w stylu kla­sy­cznym, prze­grał tym razem zło­ty me­dal w walce z re­pre­zen­tan­tem Ro­sji. W stylu wol­nym na 12 re­pre­zen­tan­tów 9 po­cho­dziło z klu­bów LZS, w stylu kla­sycz­nym na 12 — 6 zapaśników z naszych klu­bów, wśród ka­de­tek na 12 re­pre­zen­tan­tek aż 10 to za­wo­dni­czki z klu­bów LZS.

26 lipca 2016

Sylwia Zyzańska brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorów w Łucznictwie

Sylwia Zyzańska (LKS Łu­cznik Ży­wiec), re­zer­wowa za­wo­dni­czka na IO w Rio 2016, pod­opie­czna tre­nera Jana La­cha, zdo­była brą­zowy medal ME ju­nio­rek w Bu­ka­resz­cie, po­ko­nu­jąc w ma­łym fi­nale Ma­rię Ho­ra­ckową z Czech. Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz) we­szła do ćwierć­fi­nału, gdzie prze­grała z Sy­lwią zaj­mu­jąc os­ta­tecz­nie 7 miej­sce. Dzie­wiąta była Ka­ro­lina Fa­ra­sie­wicz (KS Obu­wnik Pru­dnik). Mi­strzo­stwa Eu­ropy ju­niorów i ju­nio­rów mło­dszych, z udzia­łem 358 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków z 38 kra­jów, od­by­wały się w dniach 18-23 li­pca w sto­licy Ru­munii Bu­ka­resz­cie. Pol­skę re­prez­en­to­wało 13 łu­czni­ków i łu­czni­czek, w tym 10 z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia.

20 lipca 2016

Niedziałek — złoto, Karolina Łozowska — srebro — Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce

Na zakończonych 17 lipca w Tbi­lisi (Gruzja) Mi­strzo­stwach Eu­ropy Ju­nio­rów Młod­szych Pol­ska zdo­była 5 me­dali — je­den zło­ty, dwa sre­brne i dwa brą­zowe. Zło­ty medal zdo­był Łu­kasz Nie­dzia­łek WLKS Nowe Iga­nie w cho­dzie na 10 000 me­trów, sre­brny me­dal wy­wal­czyła w biegu na 400 me­trów zdo­była Ka­ro­lina Ło­zow­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, sre­brny me­dal zdo­była szta­feta szwe­dzka dziew­cząt, w skła­dzie której były 3 za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów — Ali­cja Po­tasz­nik GUKS As Dy­wity, Mar­tyna Ko­twiła RLTL ZTE Ra­dom, Ka­ro­lina Ło­zow­ska KS Pod­la­sie. Czwartą za­wo­dni­czką była Kla­udia Ada­mek KS Gwar­dia Piła, która zdo­była także brą­zowy me­dal w biegu na 100 m. Brą­zowy me­dal wy­wal­czyła też szta­feta szwedzka chłop­ców, skła­da­jąca się z za­wo­dni­ków z klu­bów LZS. Biegi w niej: Ma­ciej Wójcik ZLKL Zie­lona Góra, Da­mian Sztej­kow­ski LKS Pol­ko­wice, Ra­fał Pa­jąk LKS Za­brzeg oraz Szymon Kreft LKS Zie­mi Pu­ckiej Puck. Na­szej re­pre­zen­ta­cja zajęła 12. miejsce w ta­beli me­da­lowej, w klasyfikacji punktowej Polska na siódmej pozycji z dorobkiem 75 pkt. Reprezentacja liczyła 43 zawodników — 24 z nich to zawodnicy z klubów LZS. Poniżej wyniki innych naszych zawodników.

20 lipca 2016

14 medali zdobyli na MME w kolarstwie torowym kolarze z naszych klubów

W dniach od 12 do 17 lipca we wło­skim Mon­ti­chia­ri od­były się Mło­dzie­żowe Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ko­lar­stwie To­ro­wym (uczes­tni­czyli ju­nio­rzy i za­wo­dnicy U-23). Re­pre­zen­ta­cja pol­ski zdo­była na nich 18 me­dali (5 zło­tych, 6 sre­brnych i 7 brą­zo­wych) — 14 z nich zdo­byli ko­la­rze i ko­lar­ski z klu­bów Zrze­sze­nia LZS (3 złote, 4 sre­brne i 7 brą­zo­wych me­dali). In­dy­wi­du­al­nie mi­strzami Eu­ropy zo­stali m.in. Justyna Kaczkowska (UKKS Imie­lin Team) w wy­ścigu in­dy­wi­du­alnym or­li­czek, Mi­chał Rze­źni­cki (UKS Trój­ka Pia­se­czno) w scratchu or­li­ków oraz Ma­teusz Rudyk (ALKS Stal Gru­dziądz) w sprin­cie orlików. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czyła 18 mło­dzie­żow­ców — 8 ko­biet (wszy­stkie z klubów LZS) i 10 mę­żczyzn (8 z klubów LZS) oraz 15 ju­nio­rów — 6 ko­biet (wszy­stkie z klu­bów LZS) i 9 mę­żczyzn (4 z klubów LZS). W kla­sy­fi­kacji me­da­lowej Polska zajęła 2. miejsce — zarówno pod względem zdobytych złotych medali (za Włochami), jak i łącznej liczbie krążków (za Wielką Brytanią).

15 lipca 2016

238 polskich sportowców wystąpi na IO w Rio de Janeiro, w tym 28 zawodników z naszych klubów

238 sportowców w 23 dy­scy­pli­nach po­wo­ła­nych zo­stało do re­pre­zen­ta­cji na roz­po­czy­na­jące się 5 sier­pnia ig­rzy­ska w Rio de Ja­neiro. Skład zo­stał 14 lipca za­twier­dzony przez za­rząd Pol­skiego Komitetu Olimpijskiego. W bia­ło­-czer­wo­nych bar­wach wy­stąpi 100 ko­biet i 138 mę­żczyzn. Jest ośmiu za­wo­dni­ków re­zer­wo­wych oraz 190 osób współ­pra­cu­ją­cych, w tym m.in. tre­ne­rzy, le­karze, me­cha­nicy, fi­zjo­te­ra­peuci. Ig­rzyska w Rio de Ja­neiro po­trwają od 5 do 21 sier­pnia. W skła­dzie pol­skiej re­pre­zen­ta­cji jest 28 spor­tow­ców z klu­bów Zrze­sze­nia LZS oraz ok. 20 wy­cho­wan­ków lub do nie­dawna za­wo­dni­ków z klu­bów „Zie­lo­nego Bra­ctwa”, ta­kich jak m.in.: Mi­chał Kwiat­kow­ski, Ra­fał Majka, Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma czy bra­cia Adrian i To­masz Zie­liń­scy. Za­wo­dnicy z na­szych klu­bów wy­stą­pią w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­ton, ko­lar­stwo to­rowe, lek­ko­at­le­tyka, łucz­nic­two, pły­wa­nie, pod­no­sze­nie cię­żarów i za­pasy. Po­ni­żej li­sta na­szych olim­pij­czy­ków.

Copyright 2013 LZS